Variant Příbram s.r.o. - Zásuvky a kování Grass, Agoform, Irwin

 

Reklamační řád

Reklamační řád společnosti VARIANT Příbram, s. r. o.

IČ: 27184820, www.grass.cz

 


 

Tímto reklamačním řádem je stanoven postup při zjištění vad zboží, které dodáváme našim zákazníkům.

 

Podle tohoto reklamačního řádu lze postupovat v případech, kdy zboží nebylo kupujícím předáno konečnému uživateli. Po předání zboží reklamuje případné závady konečný uživatel u svého dodavatele.

 

Při převzetí zboží kupující kontroluje stav jeho obalu. Při jeho poškození nebo podezření na nešetrné zacházení při přepravě má kupující právo postupovat takto:

 

  • Otevřením obalu a zběžnou kontrolou se přesvědčí, zda zboží není evidentně poškozeno. Pokud je zboží poškozeno, odmítne jej převzít a provede o tom zápis do přepravního listu.

 

  • Odmítne převzít zboží, jehož obal je natolik poškozen, že je důvodné podezření na poškození zboží, a provede o tomto zápis do přepravního listu.

 

Před montáží nebo před předáním konečnému uživateli je základní povinností kupujícího zboží pečlivě prohlédnout, zkontrolovat jeho vzorovou bezchybnost, kompletnost a ověřit jeho funkčnost.

 

Reklamaci na mechanické poškození zboží a kompletnost příslušenství je nutné uplatnit do 3 pracovních dnů od data prodeje. Pokud je při kontrole po vybalení zboží zjištěna jakákoliv viditelná vada, kupující nesmí zboží prodat nebo ho instalovat.

 

  • Na základě požadavku odběratele bude neprodleně zasláno nové zboží a bude na něj vystaven daňový doklad jako na běžnou dodávku zboží.

 

  • Vadné zboží kupující předá dodavateli. 

 

  • Podmínkou pro plnou kompenzaci je vrácení zboží v kompletním stavu a balení tak, aby bylo zabráněno jeho poškození dopravou. Zboží nesmí nést znaky instalace nebo jejího započetí.

 

Pokud byly splněny podmínky uvedené v předchozím bodě a zboží vykazuje funkční vadu nebo poškození, vystavíme na vrácené zboží dobropis v plné výši. Je-li reklamována viditelná vada vzniklá mechanickým poškozením až po předání zboží zákazníkovi odběratele, v průběhu montáže nebo po jejím dokončení (na zboží je patrno, že bylo instalováno apod.), bude toto poškození posuzováno jako poškození způsobené při montáži případně poškození konečným spotřebitelem, za které nemůžeme nést odpovědnost.

 

V případě funkčních vad, které se projeví až po instalaci zboží, bude reklamace řešena buď individuální dohodou o způsobu reklamace, nebo vysláním našeho reklamačního pracovníka, který posoudí oprávněnost reklamace na základě vystavení reklamačního protokolu odběratelem.

 

Reklamační protokol musí obsahovat adresu odběratele, případně koncového zákazníka včetně telefonních kontaktů, typ zboží a jeho kód, číslo daňového dokladu, datum montáže, popis závady, případně fotografii vadného zboží.

 

Reklamační protokol musí být podán písemnou formou (na adresu sídla firmy) nebo elektronickou formou (na e-mail: ).

 

Reklamace se nevztahuje na vady způsobené živelnou událostí, špatnou údržbou, používáním výrobku k účelu, ke kterému není určen, zapojením do sítí neodpovídajícím normám dle ČSN, vlivem vnějšího prostředí nebo nedodržením montážních postupů.

 

 

 

 

V Příbrami dne 2. ledna 2015

Víte že?

 

Více

 

 

 

Inteligentní design v jedinečném a exkluzivním pohybu.

Více

 

 

 

Další rady a tipy